-31%

Aceite de CBD orgánico 10% CO2 extraído 10 ml

37,00

Out of stock

Aceite de CBD orgánico de espectro completo 10%.

Contiene 10ml de aceite y 1000mg de CBD en total.

Aceite de cáñamo 100% ecológico. Probado y certificado en laboratorio.

Sin gluten ni lactosa.

También contiene ácidos grasos Omega-3, Omega-6, aminoácidos esenciales y ácidos grasos esenciales del aceite de cáñamo. Junto con vitaminas y minerales.

Contiene unas 300 gotas.

SKU: organic-cbd-oil-10-co2-extracted-10-ml Category:

Description

Økologisk CBD Olie 10% CO2 ekstraheret

Vores økologisk CBD olie fuld-spektrum 10% er ekstraheret vha. CO2. Den er lavet på det bedste organisk dyrkede hamp der fåes i Europa og er garanteret EU certificeret økologisk. Vi samarbejder med bio-dynamiske landmænd der har mange års efraing med at kultivere hamp. Det er vigtigt for at opnå et godt slutresultat.

I processen fra rå-hamp til den færdige CBD-olie fjernes alle urenheder som fedtsyrer og klorofyl fra olien. Den resulterende olie er et rent produkt af høj kvalitet. Den er blød med en god og lækker smag af hamp. Da vi ikke fortynder olien ned fra en høj CBD koncentratiuon betyder det at der er en god sammensætning af cannabionoider i det færdige resultat.

Da olien er fremstillet vha. CO2 extraction – der er en lavtemperatur extraction – bibeholdes størstedelen af CBDa i olien.

Fedtsyrer og aminosyrer

Vi anvender hele planten til extractionen så olien er en 100% økologisk CBD olie fuld-spektrum dvs alle cannabinoider er indeholdt i olien. Det er efter vores mening den eneste type olie der virker ordentligt.

Olien kan bruges af alle og mængden af phytocannabinoids sikrer at virkningen er god – den er meget potent.

CBD massen er fortyndet med en økologisk højkvalitets hampolie der sikrer at du får mere af plantens DNA når du indtager den. Derudover er der i hampoilen en stor mængde essentielle fedtsyrer som Omega-3 og Omega-6 blandt andre som typisk primært findes i fisk.

I olien er også  et bredt udsnit af de essentielle aminosyrer, mineraler og vitaminer. Så olien kan anvendes for disse egenskaber alene.

Kvalitetsstandarder

Vi gør alt vi kan for at kunne levere den bedste olie til vores kunder. Vi arbejder derfor ud fra følgende kritiske standarder:
 • Al vores rå-hamp dyrkes og leveres af bio-certificerede landmænd med mange års erfaring. Nogle har dyrket hamp i mere en 40 år. Vi sikrer os at hampen er dyrket organisk og certificeret økologisk ved EU mærkningsordningen.
 • Vi arbejder med flere typer af hamp der sikrer at vi får det bedste udgangspunkt alt efter hvad vi vil lave.
 • Vi har mange års erfaring fra branchen og et stort netværk af leverandører vi stoler på.
 • Vi anvender økologisk hampolie til at fortynde CBD massen til oliens ønskede CBD styrke.
 •  Alle komponenter vi anvender i processen er mærked med EUs økomærke. Din garanti for økologi.
 • Vi distillerer olien 2 gange for at sikre os at urenheder fjernes.
 • Vi fjerner voks, fedtsyrer og andre urenheder fra basispastaen.
 
Efter dette er olien klar til at blive fortyndet med vores hampolie. Resultatet er en god olie med en god duft og smag.
 
Vi har uafhængige laboratorietest af olien.
 
Vores olie er veganske og er ikke testet på dyr.
 

Fuld-Spektrum og Entourage Effekt

Fuld spektrum CBD olie giver en Entourage effekt hvor de aktive komponenter arbejder sammen for at sikre optagelsen. Terpener, bioflavonoider, aminosyrer og andre phytokemikalier, er med til at skabe Entourage effekten. Terpener er især vigtige, da de smidiggør cellemembranen så du bedre kan optage de næringsrige stoffer.

Anvendelse

CBD olien indtages bedst med den medfølgende pipette i mundslimhinden. Placer dråberne direkte under tungen og vent et par minutter med at synke. Indtages efter behov. Typisk morgen, middag og aften. I visse tilfælde også før sengetid.. Indtages ikke i forbindelse med et måltid.

Læs mere her: CBD olie – sådan kommer du igang

 

Indhold

Dette produkt indeholder 10ml økologisk CBD olie fuld-spektrum 10%.
 

CBD indholdet er 100mg CBD pr ml og 1000mg CBD totalt.

Olien indeholder CBD, CBDa og et bredt spektrum af cannabionoider.

 

Indeholder 100mg CBD / ml. Flasken indeholder totalt 1000 mg CBD.

En flaske indeholder mellem 250 – 300 dråber.

Indhold af THC < 0.2%

Ingredienser

Organisk, økologisk hampolie. Olien er ren for pesticider, herbacider, og andre giftige substancer.

Opbevaring

Olien bør opbevares mørk og beskyttet fra sol og varme.


Holdbarheden er 2 år fra produktionsdato.

 

Anden information

CBD er ikke psykoaktivt hvilket betyder at man ved indtagelse ikke bliver ‘skæv’ eller høj’
Olien indeholder mindre end lovens krav på 0.2% og vil ikke influerer på evnen til at føre bil eller andet. Kombinationen af CBD og THC forøger oliens virkning.
 
LOV ang. vores Økologisk CBD Olie fuld-spektrum:

Hampen der indgår i produktion af olien er lovligt produceret i Eu og må ifølge Eu handelslov sælges lovligt i alle andre EU lande.

Af lovmæssige årsager sælges denne olie som kosmetisk olie.

Af juridiske hensyn oplyses, at denne olie ikke har en videnskabeligt medicinsk godkendelse eller beviseligt medicinske egenskaber.

Tags: Økologisk CBD olie co2 ekstraheret

På engelsk:  Body-n-soul – Ecological CBD Oil 33% CO2 extracted 10 ml

Læs mere her

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aceite de CBD orgánico 10% CO2 extraído 10 ml”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

-31%

Organic CBD Oil 10% CO2 extracted 10 ml

37,00

Out of stock

Organic CBD oil full spectrum 10%.

Contains 10ml oil and 1000mg CBD total.

100% organic hemp oil. Laboratory tested and certified.

Gluten and lactose free.

Also contains Omega-3, Omega-6 fatty acids, essential amino acids and essential fatty acids from the hemp oil. Along with vitamins and minerals.

Contains about 300 drops.

SKU: organic-cbd-oil-10-co2-extracted-10-ml Category:

Description

Organic CBD Oil 10% – CO2 extracted

Our organic CBD oil full-spectrum 10% is extracted using CO2. It is made from the best organically grown hemp available in Europe and is guaranteed EU certified organic. We work with bio-dynamic farmers who have worked with hemp for many years and have a wealth of experience cultivating hemp. It is important to achieve a good end result.

The hemp we use as raw material for our oils is harvested and cut manually. So you will not find any traces of diesel oil in the process nor the product itself.

It goes without saying that no pesticides have been used in the process either. It’s a no go since they will end up in the oil and devalue the result.

In the process from raw hemp to the finished CBD oil, all impurities such as wax and chlorophyll are removed from the oil. The resulting oil is a pure, high quality product. It is soft with a good and delicious taste of hemp. Our process of extraction ensures that there is a good composition of cannabionoids in the finished result. Hence the term full spectrum oil

Since the oil is produced using CO2 extraction – which is a low temperature extraction – most of the CBDa and THCa is retained in the oil. THCa is a precursor to THC but it will not make you ‘high’.

We do NOT under any circumstances add CBD crystals to artificially boost the CBD content. What you see is what you get – a top quality organic CBD oil.

Fatty acids and amino acids

We use the whole plant for the extraction so the oil is a full spectrum 100% organic CBD oil, ie all cannabinoids are contained in the oil. In our opinion, this is the only type of oil that works properly.

The oil can be used by anyone and the amount of phytocannabinoids ensures that the effect is good – it is very potent.

The CBD mass is diluted with an organic high quality hemp oil which ensures that you get more of the hemp plant’s DNA when you ingest it. In addition, there is a large amount of essential fatty acids, such as Omega-3 and Omega-6, among others, which are typically found primarily in fish.

Also, a wide range of essential amino acids is found in our hemp oil as well as vitamins and minerals. So use our oil as an organic vitamin pill for these properties alone.

Quality standards

We do everything we can to deliver the best oil to our customers. We therefore work on the following critical standards:

 • All our raw hemp is grown and supplied by bio-certified farmers with many years of experience. Some have grown hemp for more than 40 years. We make sure that the hemp is grown organically and certified organic by the EU labeling scheme.
 • We work with several types of hemp to ensure that we get the best starting point according to what we want to make.
 • We have many years of experience from the industry and a large network of suppliers we trust.
 • We use organic hemp oil to dilute the CBD mass to the oil’s desired CBD strength.
 • All components we use in the process are labeled with the EU eco-label. Your guarantee of ecology.
 • We distill the oil twice to ensure that impurities are removed.
 • We remove wax and other impurities from the base paste.

After this, the oil is ready to be diluted with our hemp oil. The result is a good oil with a good scent and taste. We have independent laboratory tests of the oil. Our oil is vegan and has not been tested on animals.

Full spectrum and Entourage Power

Full spectrum CBD oil provides an Entourage effect where the active components work together to ensure absorption. Terpenes, bioflavonoids, amino acids and other phytochemicals help create the Entourage effect. Terpenes are especially important as they smooth the cell membrane so you can absorb the nutrients better.

Application

The CBD oil is best consumed with the included pipette in the oral mucosa. Place the drops directly under the tongue and wait a few minutes to sink.

To be taken as needed. Typical morning, noon and evening. In some cases even before bed. Do not take in connection with a meal.

You cannot overdose on CBD oil. So don’t panic if you inadvertently take more drops than you planned.

Read more here: CBD oil – that’s how you get started.

Contents

This product contains 10ml organic CBD oil full spectrum 10%.

The CBD content is 100mg CBD per ml and 1000mg CBD total in the bottle.

The oil contains CBD, CBDa, THCa and a wide range of cannabionoids.

A bottle contains between 250 – 300 drops.

THC content close to 0 but it contains THCa.

Ingredients

Organic CBD, organic hemp oil. The oil is clean of pesticides, herbicides, and other toxic substances.

Storage

The oil should be kept dark and protected from sun and heat. Do not store in refrigerator since it will cause the CBD to precipitate and hence lower the quality of the oil.

The shelf life is 2 years from the date of production.

Other information

CBD is not psychoactive, which means that when consumed, one does not become ‘crooked’ or high. The combination of CBD and THC increases the effect of the oil.

LOV regarding our Organic CBD Oil full spectrum:

The hemp used in the production of the oil is legally produced in the EU and, according to the EU trade law, must be sold legally in all other EU countries.

For legal reasons, this oil is sold as cosmetic oil.

For legal reasons, it is stated that this oil does not have scientific medical approval or proven medical properties.

Tags: Organic CBD oil co2 extracted

In Danish: Økologisk CBD olie 10%

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Organic CBD Oil 10% CO2 extracted 10 ml”

Your email address will not be published. Required fields are marked *